Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

ELÁLLÁS, FELMONDÁS

A Megrendelőt megillető elállási és felmondási jog tekintetében az Artifex Kiadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakról tájékoztatja jelen weboldal látogatóit:

Elállási és felmondási jog a fogyasztónak minősülő Megrendelőt (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt) illeti meg, így az alábbiak kifejezetten a fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkoznak. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra.

A jelen weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó – távollévők között kötött – szerződések esetében a Megrendelőt indoklás nélküli elállási jog illeti meg 14 napon belül. A 14 napos határidőt a következőképpen kell számítani: Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától indul a 14 napos időszak. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától indul a 14 napos időszak.

Termék vásárlására irányuló szerződés esetén a Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja. A nyilatkozat javasolt tartalma:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:……………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………..

A megrendelő(k) neve:………………

A megrendelő(k) címe:…………………

A megrendelő(k) aláírása: …………………(papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………..

A nyilatkozatot a Megrendelő az Artifex Kiadó Kft. postacímére (1119 Budapest, Pajkos utca 28.) vagy email-címére (info@artifexkiado.hu) juttathatja el.

Ha a Megrendelő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként befizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének költségét a Megrendelőnek kell viselnie, ezt Szolgáltató nem vállalja át.

Ha a Megrendelő eláll a távollevők között kötött, termék vásárlására irányuló szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Amennyiben a Megrendelő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéken túl is használta a terméket, akkor az ebből eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a visszaküldés esetén.

Ha a Megrendelő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződést mond fel, akkor köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.