Egyszerűbb és gyorsabb a megrendelés, ha előtte regisztrál/bejelentkezik!
0

REKLAMÁCIÓ ÉS SZAVATOSSÁG

Az Artifex Kiadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen weboldalon megrendelhető termékei és szolgáltatásai tekintetében az alábbiakról tájékoztatja Megrendelőit.

Szolgáltató szavatolja, hogy termékeinek és szolgáltatásainak keretében hozzáférhetővé tett tartalmak vonatkozásában rendelkezik az itt publikáló szerzőktől, illetve előadóktól származó valamennyi engedéllyel, amelyek a jelen weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Felek között létrejövő szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek.

Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak keretében hozzáférhetővé tett tartalmak nem minősülnek szakvéleménynek, szakmai vagy jogi tanácsadásnak, hiteles jogszabály-értelmezésnek. A közzétett tartalmak a szerzők, illetve előadók aktuális szakmai álláspontját tükrözik. A közzétett információk és adatok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért, minden konkrét helyzetre való alkalmazhatóságáért Szolgáltató nem tud felelősséget és garanciát vállalni. Szolgáltató az elvárható gondossággal igyekszik ellenőrizni a közzétett tartalom helyességét, az esetleg ennek ellenére előforduló hibákért és az ezekből fakadó károkért sem a szerzők és előadók, sem Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt létrejövő szerződés hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Termék vásárlására irányuló szerződés esetén Megrendelő kérheti a hibás termék hibátlanra cserélését, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igények teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatási díj arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Szavatossági igénye érvényesítéséhez a Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos, illetve elvárható minőségi követelményeknek. Szolgáltató gyakorlatában ez azt jelenti, hogy a forgalomba hozott kiadvány olyan mértékben megrongálódott (például szakadt, gyűrött) vagy hiányos, hogy az a kiadványban szereplő szöveget vagy illusztrációt értelmezhetetlenné teszi. A termék hibás voltának megítélésekor az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontjában foglaltakat is irányadónak kell tekinteni.

Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Artifex Kiadó Kft. központi email-címén (info@artifexkiado.hu), postacímén (1119 Budapest, Pajkos utca 28.) vagy telefonszámán (+36 1 783 1711) terjesztheti elő.

Szolgáltató személyes ügyfélszolgálati helyiséggel, nyilvános üzlethelyiséggel nem rendelkezik, így személyes panaszbejelentésre nincs lehetőség.

Amennyiben Megrendelő postai kézbesítéssel rendelte meg Szolgáltató valamely termékét, a kézbesítéssel kapcsolatos panaszát a Magyar Postánál jelentheti be. Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő a küldemény ügyében először érdeklődjön személyesen a helyi postai kézbesítőtől, és ha ez nem vezet eredményre, reklamáljon a legközelebbi postahivatalban, illetve hívja a Magyar Posta +36-1-767-8262-es számát. Ha Megrendelő így sem éri el a kívánt eredményt, jelezze kifogását az Artifex Kiadó Kft. jelen weboldalon közzétett elérhetőségein; Szolgáltató ez esetben is mindent elkövet, hogy Megrendelő hozzájusson a megrendelt termékhez.